“พลเอกประวิตร” มอบนโยบายกีฬามุ่งส่งเสริม สนับสนุนกีฬาไปสู่ระดับนานาชาติ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านกีฬาร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, ผู้บริหารจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 84 สมาคม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬาของชาติให้เป็นรูปธรรม โดยมีการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ ต่อยอดสู่ระดับอาชีพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนกีฬาของชาติให้ประสบความสำเร็จได้นั้น สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ในปัจจุบันนี้คือการจัดหาและพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อการฝึกซ้อมของนักกีฬา โดยเน้นไปที่ด้านโครงสร้างและการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นมาตรฐาน สามารถให้บริการการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งความเป็นเลิศด้านกีฬา การเรียน การเตรียมอาชีพ และการจัดการช่วยเหลือ หรือสวัสดิการด้านอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักกีฬาอย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันศาสตร์แขนงนี้ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ประสบผลสำเร็จ ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาไทย ในการสร้างผลงานระดับนานาชาติ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะผู้กำกับดูแลการกีฬาแห่งประเทศไทย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการกีฬาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ รวมถึงกำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล โดยมีแผนงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกีฬาจำนวน 7 ด้าน ได้แก่ 1.ส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ 2.ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา 3.ส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเฉพาะด้าน เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ เป็นต้น 4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 5.ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศ 6.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาระดับโลกในประเทศไทย 7.ส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาไทยสู่กีฬาระดับโลก
อย่างไรก็ตามการที่จะดำเนินการให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอีกด้วย

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสำคัญในการประสานความร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางที่ท่านรองนายกรัฐมนตรี และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ในวันนี้ เพื่อให้ทุกๆคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันในการพัฒนากีฬาของประเทศไปสู่จุดมุ่งหมายในการพัฒนาในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนากีฬาเป็นเลิศสู่ระดับสากล ต่อยอดไปถึงการพัฒนากีฬาอาชีพ และการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา ซึ่งเป็นภารกิจหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยที่ผ่านมานั้น กกท. ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยดีมาตลอด ทำให้สามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆได้

ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รับฟังนโยบายการดำเนินงานด้านกีฬาร่วมกัน เพื่อให้นำแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนกีฬาไปสู่ระดับนานาชาติ มาปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นทิศทางในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการกีฬาของไทยให้ไปสู่ความสำเร็จ