ยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงออกแบบและพัฒนากระบวนการในการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงออกแบบและพัฒนากระบวนการในการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษา