ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบลิฟท์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก ปรับปรุงระบบลิฟท์