ร่วมลงนาม…ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมลงนามประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และเข้าร่วมการประชุม เตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2562

ร่วมลงนาม…ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมลงนามประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และเข้าร่วมการประชุม เตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา