10 จังหวัดเมืองกีฬา ร่วมเป็นส่วนสำคัญส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา (Sports City) โดยมีนาย ปัญญา หาญลำยวง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดตั้งเมืองกีฬา เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดตั้งเมืองกีฬา ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาค โดยในปี พ.ศ. 2562 มีจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเมืองกีฬา รวม 10 จังหวัด ประกอบด้วย 1.จังหวัดอุบลราชธานี 2.จังหวัดเชียงราย 3.จังหวัดนครราชสีมา 4.จังหวัดจันทบุรี 5.จังหวัดยะลา 6.จังหวัดพัทลุง 7.จังหวัดสงขลา 8.จังหวัดตรัง 9.จังหวัดภูเก็ต 10.กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ได้พิจารณาข้อมูลตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา พ.ศ. 2562 และการนำเสนอความพร้อมของแต่ละจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ได้มีมติเห็นชอบให้คัดเลือกเมืองกีฬา ทั้ง 10 จังหวัด เป็นเมืองกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเป็นแต่ละด้านและกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : ด้านกีฬาเชิงสุขภาพ และออกกำลังกาย (Sports for Health & Exercise) รวม 3 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดยะลา
กลุ่มที่ 2 : ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) (Sports Tourism and Sports Culture) รวม 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพัทลุง และจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มที่ 3 : ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for Excellence) รวม 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง
กลุ่มที่ 4 : ด้านกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน (Basic Sports and Sports for all) ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การที่จังหวัดต่างๆได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬานั้น จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดให้ความสนใจ และหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยให้การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาภายในจังหวัด และการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการแข่งขันระดับโลก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ในการเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาชาวต่างชาติ ที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศ จึงอยากให้เมืองกีฬาทั้ง 10 จังหวัด ได้ขยายผลการเป็นเมืองกีฬา และต่อยอดการพัฒนากีฬาในจังหวัดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป