ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างกระแสและแรงบันดาลใจ กิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างกระแสและแรงบันดาลใจ กิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประกาศ

22 พฤษภาคม 2562

ขายแบบ

22 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562

ยื่นเอกสารผ่านระบบ

 7 มิถุนายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ