2 นายกสมาคมกีฬาฯ ลงสมัครกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการเลือก กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ว่า

ตามที่ กกท. กำหนดจัดการเลือกกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ซึ่งมาจากการลงคะแนนเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เนื่องจากกรรมการ กกท. ที่มาจากผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ตามมาตรา 14 (5) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบตามกำหนดวาระ นั้น

“หลังจากที่ กกท. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้สมัคร จำนวนทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่ นายกิตตน์สมบัติ
เอื้อมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายอาณัติ ยอดบางเตยพล นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย”

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติ ,จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัคร , หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร พร้อมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน และจัดส่งให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป โดย กกท. กำหนดการลงคะแนนเลือกกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 25 โดยจะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.และนับคะแนนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 14.00 น.