กกท. ขอความร่วมมือ ส.กีฬาแห่งประเทศไทยและ ส.กีฬาจังหวัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้ถือปฏิบัติ ตาม พรก.ฉุกเฉินฯ อย่างเคร่งครัด

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึง การจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ของสมาคมกีฬาจังหวัด และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จากสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิค -19) ที่อยู่ในช่วงของการระบาดที่รุนแรงและแพร่กระจายทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย กกท. ขอความร่วมมือให้สมาคมกีฬาจังหวัด และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ยึดถือพระราชกำหนด (พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน) ที่รัฐบาลได้ประกาศอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน

ซึ่งหากสมาคมกีฬาใดที่จะจัดประชุมหลังจากนี้ อาจจะต้องเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ออกไปก่อน หรือหากสมาคมกีฬาใด จำเป็นต้องจัดประชุมให้อาศัยการดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบอื่น อย่างเช่น วิดิโอคอนเฟอเรนซ์ หรือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดประชุม เพื่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของผู้ร่วมการประชุม
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬา กกท. จะดำเนินการจัดทำประกาศกระทรวงฯ เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี ให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันในสภาวการณ์ปัจจุบันต่อไป.