กกท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค ร่วมงาน ณ โรงแรมอัลมีรอซ กทม. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

รองผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยในปัจจุบันการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามีความสำคัญอย่างมากและเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักกีฬาของนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะนักกีฬาตัวแทนจังหวัดซึ่งเป็นฐานประชากรกีฬาที่สำคัญของชาติ จึงได้จัดทำโครงการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค โดยนำเอาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัย สถานที่ออกกำลังกาย ฯลฯ มาช่วยเสริมสร้างรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของนักกีฬาที่เป็นตัวแทนจังหวัดให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นสู้การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้

โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวน 318 คน ซึ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 2 วัน ณ โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพฯ