กกท. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมใหญ่ฯ ปี ๒๕๖๓ ของสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” โดยมี นายกสมาคม, เลขาธิการ และนายทะเบียนสมาคมกีฬา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ในครั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมกีฬาเป็นผู้ดำเนินกิจการของสมาคมกีฬา และสมาคมกีฬาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ปัจจุบัน มีสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” จำนวนทั้งสิ้น 87 สมาคมกีฬา โดยจะต้องจัดประชุมใหญ่ตามที่ข้อบังคับของสมาคมได้กำหนดไว้ไม่เกินเดือนเมษายน ของทุกปี โดยในปี 2563 มีสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ที่จะต้องจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคม หรือ คณะกรรมการสมาคมกีฬาชุดใหม่ จำนวน 51 สมาคมกีฬา จากทั้งหมด 87 สมาคมกีฬา

“กกท. ในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา และนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการกำกับดูแลสมาคมกีฬา และดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้บัญญัติไว้เพื่อให้สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม และพระราชบัญญัติดังกล่าว สามารถลดปัญหาการบริหารกิจการภายในสมาคม ลดปัญหาเรื่องข้อร้องเรียน สมาคมกีฬาสามารถดำเนินกิจการของสมาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อสมาคมกีฬา นักกีฬา และการกีฬาของชาติ จึงขอให้คณะกรรมการสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” รับรู้ และให้ความสำคัญกับข้อบังคับของสมาคมกีฬาของตน และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังกล่าว ตลอดจนทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังกล่าว ต่อไป”