กกท. จัดอบรมหลักสูตรการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา (Thailand Sport Leaders Programme – TSLP) ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

การกีฬาแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือกับสถาบัน World Academy of Sport จัดทำหลักสูตรการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา (Thailand Sport Leaders Programme) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารของสมาคมกีฬา หรือองค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร สามารถเป็นผู้นำในการบริหารจัดการกีฬาและเชื่อมโยงการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้ตามมาตรฐานสากล การสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา ประจำปี 2563 ได้รับการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้ที่มีหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร การวางนโยบาย การวางแผนงานและเป้าหมาย รวมถึงเป็นผู้นำในการนำแผนงานสู่การดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

รองผู้ว่าการ กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรกีฬาโดยเฉพาะผู้บริหารของสมาคมกีฬา และองค์กรกีฬาเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล นำไปสู่การพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬา ให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ สามารถพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศและอาชีพได้อย่างยั่งยืน รองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับชาติ และระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารกีฬาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา ความรู้และประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีวิสัยทัศน์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกกีฬา และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย วางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรกีฬานานาชาติ ยังมีส่วนในการผลักดันให้มีผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งในสหพันธ์กีฬา อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไป