กกท. จัดเสวนา “การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา”

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาเรื่อง “การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา” โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ผู้บริหารสมาคม ผู้ฝึกสอนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา และบุคลากร กกท. ร่วมในพิธี ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับนักกีฬาให้เกิดการพัฒนาและมีศักยภาพสูงสุด ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กร สถาบันการศึกษา ในการส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถแต่ละสาขามาร่วมดำเนินการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันและขณะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รวมถึงการสรรหานักกีฬาแต่ละชนิดกีฬา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากีฬาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

พันโทรุจ กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในการพัฒนานักกีฬาทุกระดับ ดังนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศร่วมกับฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้จัดการเสวนาเรื่อง “การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา” ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษา เพื่อแสดงถึงการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ จากองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาของประเทศไทย รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกซ้อม การแข่งขัน และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา ดังนั้น ผู้ที่เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ จึงเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ แก่นักกีฬาทีมชาติไทยให้มีความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสมาคม ผู้ฝึกสอนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 79 สมาคมกีฬา สถาบันการศึกษา จำนวน 7 สถาบัน และบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมผู้เข้าร่วมเสวนาจำนวน 250 คน นำเสนอข้อมูลขององค์กร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกซ้อม การแข่งขัน และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6. มหาวิทยาลัยบูรพา 7. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 8. นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร 9. ร.อ.สมพร แสนยบุตร และ 10. ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย