กกท. จัด Big Cleaning Day ป้องกัน COVID-19 เริ่มที่ส่วนกลางและเตรียมจัดต่อในส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ได้เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด และป้องกันการเเพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. ว่า

สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้ง จัดขึ้นเพื่อ ให้พนักงาน กกท. และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดภายในส่วนงานของแต่ละคน เพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ และภายในวันเสาร์-อาทิตย์ นี้ ก็จะมีการฉีดพ่นยาทำความสะอาดภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. อีกครั้ง ในส่วนกลางเราเริ่มจากจุดนี้ก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงจะดำเนินการในสถานที่หรือจุดอื่นๆ ภายในสนามกีฬาหัวหมาก สำหรับในส่วนภูมิภาค ทั้งสำนักงาน กกท. ภาค และสำนักงาน กกท. จังหวัด ทั่วประเทศ เราก็จะดำเนินการเช่นเดียวกันกับส่วนกลาง

“ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรของ กกท. ทุกคน โดยในวันจันทร์นี้ เมื่อบริษัทส่งหน้ากากมาให้ ก็จะรีบแจกจ่ายหน้ากากทั้งหมดไปยังทุกฝ่าย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับ วัสดุอื่นๆ เช่น เจล และแอลกอฮอล์ ยังอยู่ในสถานการณ์ขาดตลาด เรากำลังเร่งประสานงานอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากจังหวัดต่างๆ สามารถดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้เองบ้างตามที่เห็นสมควร กกท. ก็มีนโยบายให้ ผอ. จังหวัด สามารถพิจารณาดำเนินการได้ โดย กกท. จะจัดหางบประมาณเพื่อสมทบให้กับจังหวัดต่างๆ สำหรับดำเนินการในเรื่องนี้โดยเร็ว หากต้องการคำปรึกษาก็สามารถประสานงานโดยตรงได้ที่ ฝ่ายกีฬาภูมิภาค”

และเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. ทุกคน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ กกท. ให้สะอาดและปลอดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของรัฐบาล และหากพบว่าตัวท่านเอง หรือบุคคลในครอบครัวมีความเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็สามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ปวยนอกและผู้ปวยในสถานพยาบาลของทางราชการได้ตามหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการ และเงื่อนไข การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สถานพยาบาลของราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีดังกล่าวจากทางราชการได้ต่อไป

ทั้งนี้ กกท. ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันเชื้อไวรัส COVID -19 ให้แก่พนักงาน, ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และบุคลากรของ กกท. จำนวน 1,625 คน โดย บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่า เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะได้รับเงินทันที 50,000 บาท กรณีผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางบริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายจริงในวงเงิน 30,000 บาท รวมทั้งยังมอบความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าอยู่ในภาวะโคม่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ได้รับเงินสมทบเพิ่มเติมอีกจำนวน 100,000 บาท โดยมีระยะเวลาการคุ้มครอง 1 ปี.