กกท. ประกาศปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฯ 4 – 30 เม.ย. 2563

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID – 19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และด้วยความห่วงใยในบุคลากรทางการกีฬา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่และบุคลากรตลอดจนประชาชนอื่นๆ ซึ่งอาจนำมาซึ่งการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID – 19) ระหว่างบุคคล รวมทั้งแนะนำให้ปฏิบัติงานที่บ้านสำหรับบุคลากรทางการกีฬา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2 )ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอประกาศปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 30 เมษายน 2563 หากสมาคมกีฬาหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการตามแผนงาน สามารถประสานงานฝ่ายและสำนักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ฝ่ายปฏิบัติงานภายในอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก ประกอบด้วย สำนักผู้ว่าการ (ห้อง VIP 1), ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ยิมเนเชียมเล็ก), ฝ่ายนโยบายและแผน (ยิมเนเซียมเล็ก), ฝ่ายการคลัง (ห้อง VIP 2), ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา (ยิมเนเซียมเล็ก), สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้าม (ยิมเนเซียมเล็ก)

ฝ่ายปฏิบัติงานภายในราชมังคลากีฬาสถาน ประกอบด้วย
ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (ห้องด้านหน้าโชน W), ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย (ห้องด้านหลังโชน W), ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ (ห้องแถลงข่าว 1), ฝ่ายกีฬาสถาน (ห้องแถลงข่าว 1), ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา (ห้องแถลงข่าวด้านใน) , ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ห้องแถลงข่าวด้านใน), ฝ่ายกีฬาภูมิภาค (ห้องแถลงข่าวด้านใน)

กกท. จึงขอความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้