กกท. ประชุมดำเนินการ Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในกกท.

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่ากกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-1 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่19 มีนาคม ที่ผ่านมา

ที่ประชุมขอความร่วมมือบุคลากรกกท. และสมาคมกีฬาที่อยู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษากกท. ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารและอุปกรณ์สำนักงาน ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 โดยกกท. ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดไว้ให้
ทั้งนี้จะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสภายในและบริเวณภายนอกโดยรอบบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 เพื่อให้กกท. เป็นสถานที่ปลอดเชื้อโรค เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับบุคคลากรกีฬาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานราชการ