กกท. ภาค 4 ประชุมการเตรียมวางแผนแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนามาตรฐานการเก็บตัวฝึกซ้อม/แข่งขัน โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center ( NTC ) ของ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารหอพักนักกีฬา สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 นายธวัชชัย พรหมรัตน์ หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค งานวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมกับ นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน นายเกียรติกร สุภากรณ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ นายเจริญชัย สุวรรณศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬาภูมิภาค นายอะคร้าว แสงสิทธิ์ หัวหน้าวิเคราะห์และประเมินผล นายศักดิ์สยาม แสวงไวศยสุข หัวหน้างานวิชาการและวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา นางภัทราวรรณ วิศุภกาญจน์ หัวหน้างานพัฒนาและสถิติการแข่งขันฯ พร้อมคณะพนักงานและผู้ช่วยปฎิบัติงานฯ เรื่องการเตรียมวางแผนแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนามาตรฐานการเก็บตัวฝึกซ้อม/แข่งขัน โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center ( NTC ) ของ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเก็บตัวฝึกซ้อม/แข่งขัน จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย
1. สนามฝึกซ้อมและอุปกรณ์การฝึกซ้อม
2. สถานที่พัก
3. ห้องฝึกกล้ามเนื้อ
4. ศูนย์โภชนาการ
5. ห้องสันทนาการ
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย ห้องทดสอบสมรรถภาพ ห้องตรวจรักษา ห้องจิตวิทยา ห้องเทคโนโลยีการกีฬา ห้องเวชศาสตร์การกีฬา ห้องตรวจสารต้องห้าม