กกท. ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ในสถานกีฬามอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้รักการออกกำลังกายทั่วประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนไทยที่รักสุขภาพและการออกกำลังกายในสถานกีฬาทั่วประเทศอย่างปลอดภัย ภายใต้โครงการ “Safe Stadium”

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงโครงการ “Safe Stadium” ที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนไทยที่รักสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในสถานกีฬาทั่วประเทศอย่างปลอดภัย ว่า ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบนโยบายให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย รณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย โดยเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนทางเลือกของการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม จึงได้ดำเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการป้องกันการเสียชีวิตในสถานกีฬา ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยดูแล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนที่รักสุขภาพเกิดความสนใจต่อการออกกำลังกายในสถานกีฬา และพร้อมที่จะผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานกีฬาให้กับประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการมีฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมาก อาจทำให้ผู้ออกกำลังกายเกิดความอึดอัดแน่นหน้าอก จนถึงความผิดปกติของระบบหายใจและไหวเวียนเลือด จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ประชาชนจึงต้องมีความระมัดระวังในการออกกำลังกายมากขึ้น ต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพพื้นฐานเป็นระยะ ๆ และออกกำลังกายอย่างมีขั้นตอน ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงควรมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญเรื่องการดูแลความปลอดภัยในกลุ่มคนรักสุขภาพ

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ที่จะร่วมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปในสถานกีฬา รวมถึง นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการช่วยชีวิตแก่บุคคลใกล้เคียงที่มีสัญญาณอันตรายที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในขณะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา และสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Auto – mated External Defibrillator: AED) และการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วของระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ผู้ออกกำลังกาย ทำให้เกิดความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทุกภาคส่วนสำหรับการออกกำลังกายในสถานกีฬาทั่วประเทศ อีกด้วย