กกท. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามในพิธี

การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการวิเคราะห์ ประเมิน และติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อยกระดับความรู้ด้านการจัดการกีฬา ในการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากรระหว่างกัน รวมถึงการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการให้บริการอย่างมืออาชีพ

ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะร่วมมือและสนับสนุนในด้านวิทยากรที่ปรึกษาด้านวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือกรรมการสอบในหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกีฬา, ให้การสนับสนุนหรือให้ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา, ร่วมมือจัดฝึกอบรมภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน, ให้การสนับสนุนในการรับบุคลากรและนักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงาน และการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ และร่วมให้การสนับสนุนความร่วมมือในการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกีฬา