กกท. ลงนามร่วมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการกีฬาเพื่อให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เป็นครั้งแรก

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. เป็นประธาน ร่วมกับนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นางสาวมัชฌิมธร คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาโตตุลาการและประนอม ข้อพิพาท ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 10 ก.ค ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการกีฬาทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬาร่วมมือกับองค์กรหรือสมาคมกีฬา เพื่อสอดส่องและกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อประโยชน์ของวงการกีฬา และสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการดําเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าว จึงลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการกีฬาโดยทั้งสององค์กรจะจัดให้มีการอบรมสำหรับผู้มีความรู้ด้านการกีฬาโดยเฉพาะให้มีความสามารถในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) กล่าว บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยการจัดตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการกีฬาเพื่อทำหน้าที่ระงับข้อพิพาททางเลือกเฉพาะด้านการกีฬา และร่วมกันจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการระงับข้อพิพาทด้านการกีฬาด้วย ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาททางการกีฬาจะทำให้การระงับข้อพิพาทนั้นเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลอีกด้วย