กกท. เชิญจังหวัด เสนอความพร้อมจัดเยาวชนและกีฬาแห่งชาติ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 39, 40 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49, 50, 51 ครั้งที่ 3/2563 โดยมี จังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ เข้าชี้แจง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา

คณะกรรมการฯ ได้เชิญจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 39, 40 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49, 50, 51 มานำเสนอความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ในระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาในเบื้องต้น โดยได้กำหนดให้จังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จัดการแข่งขันกีฬา ไม่น้อยกว่า 24 ชนิดกีฬา โดยมี กีฬาบังคับ จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ และกรีฑา ส่วนกีฬาแห่งชาติ จะต้องจัดแข่งขันกีฬาไม่น้อยกว่า 30 ชนิดกีฬา โดยมีกีฬาบังคับ จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ และกรีฑา เช่นกัน นอกจากนี้จะต้อง มีสนามฝึกซ้อม-สนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับจำนวนชนิดกีฬา, มีสถานที่พักที่ได้มาตรฐาน เพียงพอ ต่อนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจชมการแข่งขัน, มีระยะทางการเดินทางระหว่างสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม และที่พัก สะดวก รวดเร็ว, มีการรับ-ส่งนักกีฬา ระหว่างที่พัก ไปสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม, มีแผนรักษาความปลอดภัย, มีสถานพยาบาลที่เพียงพอ เหมาะสมและรวดเร็ว รวมถึงประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดให้ความร่วมมือ รวมทั้ง องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถรองรับและสนับสนุนการจัดการแข่งขันได้, จังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) และมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านสุขภาพ มีรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อรองรับการแข่งขันฯ ด้วย

อย่างไรก็ดี หลังจากนี้ คณะกรรมการฯ จะเดินทางไปสำรวจสภาพความพร้อมของจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณา ต่อไป.

ทั้งนี้ มีจังหวัดที่เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ได้แก่ จ.ราชบุรี, จ.นครสวรรค์, จ. เชียงใหม่ และ จ.เพชรบูรณ์, ครั้งที่ 39 ได้แก่ จ.ชลบุรี, จ.นครราชสีมา, จ.ขอนแก่น และ จ.กระบี่, ครั้งที่ 40 ได้แก่ จ.อุดรธานี และ จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ได้แก่ จ. จันทบุรี, จ.ขอนแก่น, จ.บุรีรัมย์, จ.ตรัง, จ.กระบี่ และ จ.เพชรบูรณ์, ครั้งที่ 50 ได้แก่ จ.นครสวรรค์ และ จ.อุดรธานี และครั้งที่ 51 ได้แก่ จ.สมุทรปราการ