กกท. เปิดสถานที่ในความรับผิดชอบของ กกท.ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป

ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 4 ด้านกีฬา โดยให้จัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม และผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว กกท.ได้ประกาศ เปิดสถานที่ในความรับผิดชอบของ กกท.เพื่อทำงาน จัดการแข่งขัน ซ้อมกีฬา และออกกำลังกายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กกท.อย่างเคร่งครัด