กกท. เยี่ยมนักมวยไทยชาวออสเตรเลียบาดเจ็บจากศึกมวยไทย WBC

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวิบูณ จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เป็นผู้แทนเข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับ Mr.Simon Leafa อายุ 23 ปี นักกีฬามวยไทยชาวออสเตรเลีย ที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการศึกชิงแชมป์โลก WBC มวยไทย และได้รับการบาดเจ็บจากการแข่งขัน ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยการจัดการแข่งขันรายการศึกชิงแชมป์โลก WBC มวยไทยในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันที่อยู่ภายใต้การดูแลของสนามมวยลุมพินี ซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวย และมีสิทฺธิจัดการแข่งขันโดยไม่ต้องขออนุญาตจัดการแข่งขันกับทาง กกท. แต่นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บนั้นไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา เนื่องจากเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทย และเมื่อทาง กกท. ได้ทราบเรื่องก็ไม่นิ่งนอนใจ ได้เดินทางไปเยี่ยมและสอบถามอาการจากแพทย์ผู้รับผิดชอบ โดยผู้บาดเจ็บมีอาการคงที่ และอยู่ในระยะพักพื้น ซึ่งทางโรงพยาบาลยังไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ทาง กกท. จึงทำการมอบกระเช้าและของเยี่ยมผ่านหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ซึ่งในส่วนของเรื่องนักกีฬาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังมีหลายประเด็นที่จะต้องทำการสืบค้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 มาตรา 28 นั้น ได้บัญญัติไว้ว่า ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวยมีสิทธิที่จะจัดการแข่งขันกีฬามวยได้ทุกประเภท โดยไม่ต้องขออนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยตามมาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสนามมวยดำเนินกิจการอื่นในสนามมวย เว้นแต่เป็นกิจการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด หรือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเป็นการเฉพาะ และมาตรา 44 ได้บัญญัติไว้ว่า นายสนามมวยที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 35 นอกจากจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ดำเนินการหรือจัดการแข่งขันกีฬามวยให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬามวยซึ่งออกโดยคณะกรรมการตามมาตรา 16 (2) สอดส่องดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในสนามมวยที่ได้รับอนุญาตนั้น (3) จัดทำทะเบียนประวัตินักมวย ผู้จัดรายการแข่งขันมวย ที่แข่งขันในสนามมวยนั้น ส่งให้นายทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด (4) จัดทำบัญชีการรับจ่ายเงินรางวัล ตลอดจนควบคุมการรับจ่ายเงินรางวัลของนักมวยที่แข่งขันในสนามมวยนั้นตามมาตรา 15 (5) สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือบุคคลในวงการกีฬามวย