กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ปฐมนิเทศนักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษานักกีฬา ประจำปี 2563

นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ปฐมนิเทศนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานทางด้านการแข่งขันกีฬาเป็นที่ประจักษ์และมีผลการเรียนที่ดี ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นผู้ผลักดัน และให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษาอย่างครอบคลุม และเป็นระบบในลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายรายเดือน, ค่าบำรุงการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด และยังเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนรายนั้นๆ มีความสามารถ ด้านการศึกษาและกีฬา ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด อย่างไรก็ดี ในปีการศึกษา 2563 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการให้ความช่วยเหลือ ผลักดันนักกีฬาที่ได้รับทุน ให้สามารถฝึกซ้อม แข่งขัน ศึกษาเล่าเรียนควบคู่กันไปจนจบการศึกษา กรณีพบว่านักกีฬาคนใด เกิดปัญหา ในระหว่างศึกษา เช่น เวลาเรียนไม่เพียงพอ ไม่มีคะแนนเก็บเนื่องจาก ไม่ได้ทำกิจกรรมหรือส่งรายงาน หรือเกิดปัญหาอื่นๆก็ตาม ทั้ง 2 หน่วยงาน จะได้ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬา เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้นักกีฬาลดความกังวล และมีสมาธิมุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬามากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2563 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กกท. ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 226 คน และทุนการศึกษา (ทุนใหม่) จำนวน 284 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 10 คน, ระดับปริญญาตรี จำนวน 132 คน, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 95 คน, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35 คน, ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 คน, และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 คน ซึ่งสามารถดูประกาศรายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนใหม่) ได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ www.sportfund.or.th/