การประชุมการนำเสนอความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬากีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการนำเสนอความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยมี ดร.ปัญญา หาญลำยวง อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมนำบุญจิตต์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยการประชุมในวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอความพร้อมด้านต่างๆ อาทิ สนามแข่งขัน และที่พัก ให้กับคณะกรรมการฯ รับทราบ พร้อมทั้งจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุง เพื่อให้ จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ให้มากที่สุด

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) มีกำหนดเดินทางไปสำรวจความพร้อมของจังหวัดต่อไปที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม นี้ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49.