การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 7 พ.ค. 63

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 7 พ.ค. 63 ณ ห้องประชุมยุทธนาธิการ กระทรวงกลาโหม โดยพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63) และร่างทบทวนการบริหารความเสี่ยง ฯ เพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แนวทางบริหารแผนต่อไป