“ก้องศักด” นำทีมผู้บริหารและพนักงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบ 56 ปี ก้าวสู่ปีที่ 57

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 56 ก้าวสู่ปีที่ 57โดยมี ผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้บริหารจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ร่วมแสดงความยินดีภายในงาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

​กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 56 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.39 น. เป็นพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำ กกท. , พระพรหม, พระภูมิชัยมงคล ณ บริเวณหอพระ และรูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จากนั้น เวลา 10.00 น. เป็นพิธีสงฆ์ , พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิริยะอุทิศแก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ครบ 30 ปี 25 ปี และ 15 ปี, พิธีมอบรางวัลแก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2563

​สำหรับรายนามพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี รับเกียรติบัตร และเข็มวิริยะ อุทิศ รัศมีทองคำ ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก, 2. นายสุวิทย์ เกิดบำรุง, 3. นายธงชัย หลวงตระกูล, 4. ว่าที่ร้อยตรี ชัยชนะ นาคศรี, 5. นางรุ่งทิวา ชูมี

​รายนามพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี รับเกียรติบัตร และเข็มวิริยะ อุทิศ รัศมีเงิน ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. นายวิบูณ จำปาเงิน, 2. นายสำอางค์ เบ้าช้างเผือก, 3. นายเกื้อ ชูศรี, 4. นายพรรณภพ อุ่นเสียม , 5. นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่, 6. นายนิติกร โรจนวิภาต, 7. นางรัชนี โพธิเจริญ , 8. นายวัชระ คำเพ็ง, 9. นางสาวสายทอง จิตต์สว่าง, 10. นายพลธรรม พลการ, 11. นางมงคล ศรีสวัสดิ์, 12. นางสาวอริสา ม่วงน้อย, 13. นางสาวผกากรอง อุตสานนท์, 14. นางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์, 15. นายพาณิชย์ สินสุข, 16. นายสมปอง จันทรี, 17. นายสุรธี สุทธิโสภาพันธ์, 18. นายสงัด ศิริพันธ์, 19. ว่าที่ร้อยตรีหญิง กาญจนา วาสนสิทธิ, 20. นางสาวเบญจมาส ทองขจร, 21. นายสุกิจ ศรีแก้ว, 22. นางสาวทัศนีย์ ศรีไสว, 23. นายชัยวัฒน์ อรรถอินทรีย์, 24. นายวิทยา วิศรุตโสภณ, 25. นางกฤษฏาภัสสร์ อินไชยะ, 26. นางสาวประสบพร เตียสมุทร, 27. นางภาวิณี พลีสุดใจ, 28. นางรัชนีวรรณ บุญน้อม, 29. นายศุภโชค รุ่งทรัพย์เพิ่มทวี, 30. นางสาวชลันดา ชอบจิตร, 31. นางนัยนา พรประดับ, 32. นายมนต์ชัย ภูก๊ก, 33. นางสุดาพร รัตนจำนงค์, 34. นายศุภสัณฑ์ จันทร์ศรีเทพ, 35. นายวัลลภ สว่างพงษ์, 36. นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร, 37. นายวสันต์ กุหลาบบาโต, 38. นางสาวพูลทรัพย์ หอมจันทร์, 39. นางสาวนฤภร สุวรรณจินดา, 40. นางสาวรสสุคนธ์ ศิริเวช, 41. นางสาวศรีสุรีย์ ธันยไชยเดช, 42. นายศักดิชญ์ สุขสุภาพ, 43. นายสายหยุด สุขสุเสียง, 44. นายวิทิต มณีศาสตร์, 45. นายคำรณ นวลผ่อง, 46. นายสุชาติ วงษ์เนียม, 47. นายธีระพงษ์ โคตะวงษ์, 48. นายเสถียร เลิศคาลี, 49. นายเกียรติ ไชยยา

รายนามพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 15 ปี รับเกียรติบัตร และเข็มวิริยะ อุทิศ รัศมีทองแดง ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. นายสมพร ไชยสงคราม,2. ปุณยวีร์ วชิรวรรณาภาส, 3. นายวิรชน ประดับศรี, 4. นางรุ้งเพชร รอดแก้ว, 5. นายนเรศ เตียบฉายพันธุ์, 6. นางอู่น๊ะ หน่อยศ, 7. นายวัชระ แก้วนิคม, 8. นายชัชวาล ชัยศิลป์, 9. นางศศิพัชร์ สุวรรณพงษ์, 10. นางสาวสุวรรณา ลอคำ, 11. นางสาวบุรวัลย์ ผลมั่ง, 12. นางสาวมนูญรัตน์ จำปาทอง, 13. นางกรรณิกา จรมาศ, 14. นางดาวทราย แสงทอง, 15. นางสาวสุนิสา พลเยี่ยม, 16. นายนที ได้ผลธัญญา

รายนามพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. นางสาวชนกสุดา สุนทรวิภาค ,2. นายศราวุธ ไชยวงค์เย็น, 3. นายพิทักษ์ สุวรรณวงค์, 4. นางกฤตยา นราวงษ์, 5. นายปรีชา บินสลาม, 6. นางสาวศิริกัญญา จันทร์รอด, 7. นางสาวนคพรรณ สุวรรณหงษ์, 8. นางสาวฐปนันท์ ชนะสงคราม, 9. นางสาววรรณิภา แก้วยศ, 10. นายสุภาพ สัมพัดเจริญ, 11. นางสาวชลันดา ชอบจิตร, 12. นายสมพงศ์ ภัทรศรีอนันต์,13. นายจิตติภูมิ ศิริอินทร์

​รายนามผู้ช่วยปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงานดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563ได้แก่ 1. นางสาวอาศุอร มณไทวงศ์, 2. นางสาววลัยพร คำเพ็ง, 3. นายสิริวิชญ์ บุญยวง, 4. นางสาวสุชาดา แก้วชนะ, 5. นางสาวปรารถนา บุญญะสุระ, 6. นางสวรรยา ไข่คำ, 7. นางสาวยุภาพร มือชัยภูมิ, 8. นางสาวอัญชิษฐา ศรีวิลา, 9. นางสาวอาทิตยา อำมาตย์, 10. นางสาวสุธิสา เหล็กทั่ง, 11. นางสาวเบญจรัตน์ ศรีสุขเจริญ, 12. นางสาววัชรินทร์ อยู่บำรุงและ 13. นางสาวธราภร สว่างโลก

​รายนามผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563ได้แก่ 1. นายเอกวิทย์ วรรณุรักษ์ และ 2. นายธนศาล แก้วกังวาล

​นอกจากนี้ ยังมีการรับมอบอุปกรณ์กีฬา หรือเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง และมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และการบริจาคโลหิต ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา