“ก้องศักด” เดินหน้าแผนงานยกระดับการจัดสวัสดิการบุคลากร กกท.

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงแผนงานพิเศษตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการพัฒนากีฬา ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เตรียมดำเนินการแผนยกระดับการจัดสวัสดิการบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแผนงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านสวัสดิการของบุคลากรของ กกท.

“เรื่องสวัสดิการแรงงาน เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของลูกจ้าง รวมถึงครอบครัวดีขึ้น การจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีให้แก่บุคลากรย่อมทำให้มีความรักความผูกพันต่อองค์กร ทำให้บุคลากรเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน ซึ่งทำให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น ในขณะเดียวกันการจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่บุคลากรยังช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และพนักงาน และยังช่วยลดปัญหาและข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น
กกท. จึงต้องการที่จะส่งเสริมให้มีการยกระดับการจัดสวัสดิการบุคลากร กกท. โดยเห็นว่าการที่บุคลากรได้รับสวัสดิการที่ดี นอกจากทำให้บุคลากรเกิดขวัญและกำลังใจที่ดีแล้ว ยังส่งผลให้บุคลากรลดการขาดงาน ลางานและเปลี่ยนงานบ่อย ในที่สุดจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย”

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนยกระดับการจัดสวัสดิการบุคลากรการ กกท. จะทำให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี และมีสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และยังจะทำให้บุคลากร กกท. ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ขององค์กร เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับการทำงาน ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กกท. อีกด้วย

ทั้งนี้ แผนยกระดับการจัดสวัสดิการบุคลากรการ กกท. ในเบื้องต้นจะเริ่มจัดทำร่างข้อบังคับกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว หลังจากนั้น จะเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว จากคณะกรรมการ กกท. โดยแผนงานดังกล่าวจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ยั่งยืน, แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร.