ขอแจ้งการเปิด – ปิดประตูเข้า – ออก และการติดต่องานกับการกีฬาแห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลเป็นการชั่วคราว และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 นั้น

เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไม่ให้แพร่ระบาดและลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวภายในประเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนของสนามกีฬาและสถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย จึงได้สั่งปิดสถานที่ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาหัวหมาก) ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 โดยอนุญาตให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สามารถเข้าและออกได้บริเวณ ประตู 1 และประตู 4 เท่านั้น โดยในส่วนของประตู 2 ประตู 3 และประตู 5 จะปิดจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 นี้

สำหรับการติดต่องานธุรการและสารบรรณ และลงรับหนังสือภายนอก ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวลงมาอยู่ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 14.00 น.

การติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวลงมาอยู่ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยเปิดทำการวันอังคาร และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 14.00 น.

การติดต่องานฝ่ายการคลัง การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องการจ่ายเช็คสำหรับบุคคลภายนอก ประจำเดือน มีนาคม 2563 เปิดจ่ายเช็คระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. และจ่ายเช็คสำหรับบุคคลภายนอกประจำเดือน เมษายน 2563 และบุคคลภายใน เปิดจ่ายเช็คเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.