ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเปิด – ปิดประตูเข้า – ออก การกีฬาแห่งประเทศไทย

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีประกาศสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาหัวหมาก) เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไม่ให้แพร่ระบาดและลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวภายในประเทศ นั้น

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าและออกภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยอนุญาตให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สามารถเข้าและออกได้ บริเวณ ประตู 1 ประตูเดียวเท่านั้น โดยในส่วนของประตู 2 ประตู 3 ประตู 4 และประตู 5 นั้นจะปิดจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 นี้

Update! Opening and Closing of Gates During COVID-19 Crisis

24 March – 12 April 2020

Only Gate 1 will be open for SAT staff members and visitors with official business.