ข้อหารือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อหารือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สามารถดูได้เพิ่มเติมจากเล่ม E-Book ตามลิงค์ เอกสารแนบ