ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 22-06-63 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563