ติดตามรับชมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในภาครัฐ

ติดตามรับชมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในภาครัฐ ในวัน พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 – 15:00 น.