ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐอย่างเป็นระบบ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโบายและ-cg