บอร์ดอาชีพ เสนอคู่มือการจัดแข่งขัน ให้ ศบค.รับรองเพื่อประกาศใช้สิ้น มิ.ย.นี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.กัองศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญดังนี้

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมด้านกีฬาใน ระยะที่ 4 ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) โดยให้จัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม และผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนด ซึ่งขณะนี้ กกท. ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือรับฟังแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมด้านกิจกรรมกีฬาในสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา และรวบรวมมาตรการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการจัดแข่งขันเพื่อเป็นจัดทำคู่มือการปฏิบัตินำส่งให้กระทรวงฯ เพื่อนำเสนอต่อ ศบค. พิจารณารับรอง และประกาศใช้ให้เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกันภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ โดยมี กลุ่มของกีฬาอาชีพ จำนวน 14 รายการ ดังนี้ 1. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 2. การแข่งขันกีฬากอล์ฟ 3. การแข่งขันกีฬาเทนนิส 4. การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 5. การแข่งขันกีฬาจักรยาน 6. การแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ 7. การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง 8. การแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี 9. การแข่งขันกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ 10. การแข่งขันกีฬาแข่งรถยนต์ 11. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 12. การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 13. การแข่งขันกีฬาตะกร้อ 14. การแข่งขันกีฬามวย กลุ่มกีฬาเป็นเลิศ โดยแบ่งเป็น กีฬาประเภทบุคคล และกีฬาประเภททีม และกลุ่มการจัดแข่งขันกีฬามวลชน เช่น วิ่งมาราธอน วิ่งเทรล ไตรกีฬา ปัญจกีฬา (มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก) ซึ่งในกลุ่มนี้จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการเปิดรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาและผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ มาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นวาระ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 17 กรรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันราชการ ณ ฝ่ายกีฬาอาชีพและมวย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. และกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการกีฬาอาชีพดังกล่าว ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 ณ ชั้น 24 และ ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

และเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 4/2563 พิจารณาเห็นชอบยุทธศาสตร์กีฬามวยไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) โดยให้ฝ่ายเลขาฯไปปรับแก้ระเบียบให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องและรองรับยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป