ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 2)

DOC241220-24122020162726