ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 3)

DOC251220-25122020175328