ประกาศขอบเขตของงานการสรรหาผู้รับสิทธิเสนอตัวขอเป็นผู้บริหารสิทธิจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิ่งตามภูมิภาค รายการ Thailand by UTMB

ประกาศขอบเขตของงานการสรรหาผู้รับสิทธิเสนอตัวขอเป็นผู้บริหารสิทธิจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิ่งตามภูมิภาค รายการ Thailand by UTMB TOR การสรรหาผู้รับสิทธิ รายการ Thailand by UTMB