ประกาศขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดซื้อรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทย์ฯ ภูมิภาค