ประกาศขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. TOR ครุภัณฑฺ์วิทย์ 64 12.11.2563