ประกาศขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค จำนวน 25 จังหวัด ประจำปีงบปรมะาณ พ.ศ. 2563

1. ร่าง TOR ครุภัณฑ์วิทย์ฯ ลงวันที่ 13 พ.ค. 63