ประกาศขอบเขตของงาน จ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ 2564

TOR จ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา 2564 จำนวน 8 เดือน