ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า บำรุงรักษา Ring main Unit และบำรุงรักษา Undergrond Cable ระบบ 22 KV ภายในสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สำนักงาน กกท ภาค 5ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า บำรุงรักษา Ring main Unit และบำรุงรักษา Undergrond Cable ระบบ 22 KV ภายในสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สำนักงาน กกท ภาค 5ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเงื่อนไข (TOR)