ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างที่ปรึกษาการแผนสืบทอดตำแหน่ง (Success Plan) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567

TOR จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง