ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอบเขตของงาน TOR จัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบฯ