ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กกท. ในตำแหน่งที่ว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. TOR จ้างสอบคัดเลือก 27 พ.ค. 63