ประกาศขอบเขตงานการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงาน กกท. ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563

1. TOR จ้างสอบ ครั้งที่ 2