ประกาศขอบเขตงานจ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR งานจ้างผลิตสื่อในรูปแบบวารสารกีฬา กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563