ประกาศขอบเขตงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (ภาค 5) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23.12.2563 เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างเชียงใหม่