ประกาศขอบเขตงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (ภาค 5) ตำบลดนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวน

23.12.2563 เผยแพร่ TOR ควบคุมงานเชียงใหม่