ประกาศขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 TOR ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย์ฯ จ.นครนายก